Regulamin Wakacyjnej Ewangelizacji Bieszczadów – Bieszczady dla Jezusa

 1. Inicjatywę Wakacyjnej Ewangelizacji Bieszczadów (WEB) koordynuje Szkoła Nowej Ewangelizacji (SNE) św. Jakuba Apostoła Archidiecezji Przemyskiej oraz Katolickie Stowarzyszenie UNUM.

 2. W ewangelizacji mogą brać udział/uczestniczyć ruchy i wspólnoty katolickie pod kierunkiem SNE.

 3. Uczestnikami WEB mogą być osoby, które:

  1. są katolikami,

  2. ukończyły 18 lat /Młodsze osoby mogą należeć do diakoni gospodarczej i technicznej. Dodatkowo osoba, która nie ukończyła 18 roku życia, obowiązkowo przywozi ze sobą pisemną zgodę rodziców,

  3. ukończyły Szkołę Ewangelizatora lub są po II stopniu rekolekcji oazowych, lub ukończyły studium animatora RAM, lub są po 2 latach formacji w innych wspólnotach np. Odnowa w Duchu św., inne i przedstawią opinię duszpasterza. Bez potwierdzenia duszpasterza nie można brać udziału.

 4. Każdy Uczestnik partycypuje w kosztach WEB w kwocie ustalonej przez Organizatorów.

 5. Przyjazd jest w dniu rozpoczęcia do godz. 16.00 a wyjazd w dniu zakończenia po godz. 10.00.

 6. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia Uczestnikom pełnego wyżywienia oraz noclegu.

 7. Każdy przyjęty Uczestnik dostaje imienny identyfikator, zobowiązując się do noszenia go w widocznym miejscu.

 8. Uczestnicy podejmują posługę gospodarczą i sanitarną według potrzeb.

 9. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania poleceń i ogłoszeń Organizatora.

 10. W trakcie trwania WEB Uczestników obowiązuje całkowita abstynencja od alkoholu, papierosów i wszelkich środków odurzających.

 11. Za wszelkie szkody materialne dokonane przez Uczestników odpowiedzialność finansową ponoszą Uczestnicy.

 12. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub skradzione.

 13. Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o jakichkolwiek problemach zdrowotnych poprzez formularz zgłoszeniowy, a także o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, które pojawiły się w trakcie inicjatywy.

 14. Na terenie bazy i miejsc noclegowych obowiązuje cisza nocna w oznaczonych godzinach.

 15. Wyjścia ewangelizacyjne w parach są podejmowane z własnej woli, jednak sam udział w WEB jest wyrażeniem zgody na udział w innych metodach ewangelizacji (pomnik, pantomima, rozdawanie Słowa Bożego, inne).

 16. Uczestnik jest zobowiązany do udziału we wszystkich zajęciach prowadzonych przez Organizatora.

 17. Organizator dopuszcza możliwość przyjechania wraz z dziećmi. Barierą wiekową jest 10 lat i w górę. Organizator nie zapewnia opieki nad dziećmi na czas trwania WEB. Jeśli Uczestnik chce przyjechać z dziećmi poniżej 10 roku życia, winny jest zorganizować opiekę.

 18. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłaszającej się osoby bez podawania powodów odmownej decyzji. W razie niesubordynacji Uczestnika, Organizator ma prawo odesłać go i powiadomić duszpasterza o zaistniałej sytuacji.

 1. Uczestnik posługujący w ramach Wakacyjnej Ewangelizacji Bieszczadów, wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie i publikację wizerunku w materiałach promocyjnych WEB na witrynach www i w prasie i do osób trzecich. Organizator prawnie dba o pozytywne wykorzystywanie i upublicznianie wizerunku osób związanych z WEB w ramach jego działalności, .

 1. Administratorem Twoich danych osobowych są Katolickie Stowarzyszenie UNUM oraz Szkoła Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Przemyskiej. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Wysyłając do nas swoje zgłoszenie, zgadzasz się na przetwarzanie przez administratora danych, Twoich danych osobowych w nim zawartych w celu prowadzenia zapisów do udziału w Wakacyjnej Ewangelizacji Bieszczadów.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 3. Dane zawarte w Twoim zgłoszeniu będą przetwarzane przez administratora danych w celach prowadzenia zapisów i statystycznych. Dane będą przetwarzane od dnia wyrażenia Twojej zgody do końca roku 2019.
 4. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku podejrzenia nieprawidłowości, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w przyszłych wydarzeniach wymagających zgłoszenia, uwzględnij w zgłoszeniu klauzulę „wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych w celu przyszłych rekrutacji nie dłużej niż 2 lata od momentu wyrażenia zgody”.

SNE św. Jakuba AP & Katolickie Stowarzyszenie Unum